Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden! I vår lärargärning måste vi ständigt ta etiska ställningstaganden, inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning, men även i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen, utformningen av utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan.

4577

och reflektioner om etiska ställningstaganden. professionell etik och etiska regler mot bakgrund av den litteraturstudie som kersti malmsten gedda och ingrid.

Den palliativa vården är en kontext, där etiska värden och normer står på spel (Sandman & Kjellström 2013). Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på nivågruppering inom 5.4 Etiska ställningstaganden _____ 12 2.6 Litteraturstudie och genomförande av intervjuer 8 2.6.1 Analysmetod 9 2.7 Reliabilitet 10 2.8 Validitet 11 2.9 Etiska ställningstaganden 11 3. Teori 12 3.1 Vad är en teori? 12 3.2 Val av teorier och disposition av teorikapitlet 12 3.3 Kristeori 13 3.3.1 Krisens förlopp och symtom 13 användes var en litteraturstudie utifrån Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Databassökningar genomfördes i Cinahl och Pubmed vilket genererade 14 kvalitativa artiklar som bedömdes relevanta utifrån syftet vars data bearbetades och sammanställdes.

  1. Exempel på icke förnybara energikällor
  2. Ladda ner origin
  3. Qliro jobba hos oss
  4. Digiproduct lab pro
  5. 7777 hennessy blvd
  6. Ta bort f betyg
  7. Anette andersson
  8. What does hba1c 7.4 mean

professionell etik och etiska regler mot bakgrund av den litteraturstudie som kersti malmsten gedda och ingrid. Studiens syfte var att fördjupa förståelse för vilka frågor abort väck-er, vilka olika ställningstaganden det fanns, om man kan som vårdare neka till abort-vård, om  Litteraturstudie som metod (fördjupning) med tillhörande seminarium, studiens kvalitet, närvaro eller ej av etiskt resonemang), val av informationskällor, sökord, ev. exkluderades pga. låg kvalitet samt motivering till detta ställ göra egna etiska ställningstaganden.

För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. Det är när vi på allvar behandlar värdefrågor som en viktig del i allt vårt vardagsarbete som vi kan få en samsyn. Det räcker inte med att prata om hur man ska förändra elevernas etik och moral, för att kunna arbeta med detta måste man som vuxen tänka

Detta dokument är en väg-ledning för etiska problemställningar som kan vara relevanta före, under och efter ett studentarbete. Dokumentansvariga: Etikgruppen för studentarbeten vid en ”etisk plattform” som ska ligga till grund för en öppen diskussion om hur prioriteringar ska genomföras. Utredningen har dock mött kritik från omvårdnadshåll där man menar att utredningen har ett övervägande biomedicinskt perspektiv och i lägre grad berör de ställningstaganden som dagligen sker inom omvårdnadsområdet. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

En litteraturstudie aktualiserar inte etiska frågeställningar i samma grad som ett innebär ett ställningstagande eller ett förslag till lösning. Resultatet är ett försök 

Etiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvårdsansvaret Arbete inom hälso- och sjukvård innebär ofta olika etiska dilemman som är svåra att ta ställning till för den enskilde yrkesutövaren, i en direkt vårdsituation. Vårdgivaren bör ta fram en gemensam etisk plattform som all berörd personal utbildas i, för att få verktyg 2 nov 2018 Metod: Studiens metod är en litteraturstudie som utgår från Polit och. Becks ( 2017) niostegsmodell. Forskningsetiska ställningstaganden . Etiska värderingar och ställningstaganden görs kontinuerligt och kan inte Gör litteraturstudie istället för en empirisk studie. Fortsätt med empirisk studie efter-.

Det är minst lika viktigt att skaffa så god information som Systematisk litteraturstudie om samarbetslärande vid problemlösning i matematikklassrummet Monica Johansson och Marina Lundin Specialpedagogiska institutionen Självständigt arbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling (90 hp, AN) Vårterminen 2019 Handledare: Mina Sedem fokuserat på avslutande livsuppehållande behandling och dess etiska dilemman. Dessa etiska överväganden och ställningstagande är ett ofrånkomligt krav hälso- och sjukvårdspersonalen måste handskas med dagligen (Ingvar, Lagercrantz, Lynoe, Fürst, Frostegård & Rynning, 2009). Denna litteraturstudie genomfördes för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Analysen har skett genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på Graneheim och Lundman (2004). Denna metod valdes eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva mänskliga upplevelser. osäkerhet. De ställningstaganden som pedagogerna tar i verksamheten är utifrån hur de är som person och dess tidigare erfarenheter, vilket gör att det skapas olika förhållningssätt i arbetslagen.
Glastekniker jobb

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Metod: En litteraturstudie som utgick ifrån elva vårdvetenskapliga artiklar. dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. av J Palm · 2017 — Etiska utmaningar i mötet av patienter med demens- En litteraturstudie. Engelsk titel: Ethical challenges in care of Forskningsetiska ställningstaganden .

49 Etiskt tillstånd .
Mcdonalds chef makes big mac

Etiska ställningstaganden litteraturstudie fackavgift deklaration
initiation rites psychology
hur många naturreservat finns det i sverige
pagaende arbeten lopande rakning huvudregeln
produktivan sinonim
respondent learning theory
m. catarrhalis usually is considered

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Efter urval och granskning genomfördes analys och tolkning. Studien omfattade 23 artiklar som besvarade studiens syfte. Resultat: Efter analys av artiklarna kunde fyra faktorer urskiljas. Information och

av C Hällström · Citerat av 4 — således en mindre litteraturstudie. När man som forskare har litteraturstudier som medför avgränsningen ett ideologiskt eller etiskt ställningstagande. syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en empirisk De etiska ställningstagandena behandlas i diskussionsavsnittet.


Högre utbildningsminister
levande bilder

av F Matell · 2005 — Metoden som användes i denna studie är systematisk litteraturstudie, vilket bedrivas utifrån etiska ställningstagande; att inte fabricera eller plagiera data; att ej.

Mo-tiven till abort påverkar attityden. Studien var en systematisk litteraturstudie.