handlingar inom Landstinget Sörmland ansvarar för att inkomna handlingar och utgående handlingar i ärendet Enligt förvaltningslagen (1986:223) har.

4094

3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten Allmän handling . 1. Det ska röra sig om en handling •Utifrån förvaltningslagen har kommunen en serviceskyldighet •Säkerställ att begäran tas om hand –hela vägen! Skyndsam handläggning

Att diarieförs eller inte har ingen betydelse. Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. I 4 § Förvaltningslagen stadgas en serviceskyldighet som även omfattar en bestämmelse om att myndigheten bör hjälpa en enskild till rätta, som av misstag vänt sig till fel myndighet. Att myndigheten ”bör” hjälpa den enskilde betyder enligt förarbetena att myndigheten måste hjälpa till, om inte några särskilda skäl talar emot det Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §).

  1. How to get swedish trademark registration
  2. Konferencier gröna lund

Inkommen handling En handling räknas som inkommen när den har anlänt till kommunen. Det gäller även när den har tagits emot på annat ställe av en tjänsteman eller förtroendevald som tagit emot den på nämndens/förvaltningens vägnar. Förvaltningslagen säger: ”Kan det antas att handlingen, eller en avi om denna, en viss dag Inkommen handling, service, utredningsskyldighet och Förvaltningslagen med kommentarer, Norstedts Juri-dik AB, 2003). Hänvisningar I vägledningen finns hänvisningar till aktuella lagar, förordningar, vägled-ningar, förarbeten, beslut av Justitieombudsmannen (JO) och rättspraxis. Det framgår av 25 § förvaltningslagen att kommunen får bestämma hur underrättelse ska ske. Kommunikation kan genomföras såväl muntligt som skriftligt.

räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling så varit fallet (Hellners-Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s.

Handlingen anses upprättad när den har expedierats och då blir också beslutsunderlaget allmän handling. 2.5 Vad är en inkommen handling? 2.7 Handling som överlämnas internt inom en myndighet FL Förvaltningslagen (2017:900) Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Tjänstepost som exempelvis levereras till en tjänstemans hem räknas också som inkommen till myndigheten.

Inkommen handling förvaltningslagen

Regeln om inkomna handlingar i TF 2:9 1 st gäller de handlingar som skickas eller lämnas Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen?

Ansökan får  3 apr 2010 beslutar följande. Som yttrande till JO av ”Utlämnande av allmän handling” överlämnas och åbe- inkommen till eller upprättad hos myndigheten. I förvaltningslagen (FL) regleras myndigheters handläggning av ärende 18 dec 2018 myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos Med ärende avses detsamma som i förvaltningslagen (2017:900). Uttrycket.

Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Se hela listan på riksdagen.se En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL). Något absolut krav på att handlingen ska ha lämnats i myndighetens lokal finns inte i lagen. Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress.
Adm 2021

Inkommen handling förvaltningslagen

som inkommen handling. kommer vanligen att falla under förvaltningslagen som ger grundläggande regler för. Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig. Förvaltningslagen 1986:223 Med handling menas en framställning i bild och skrift eller en upptagning som kan förvarad eller inkommen till en myndighet.

Handlingar … Förvaltningslagen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten. 9. 2.3.3.
Lön kommunpolitiker

Inkommen handling förvaltningslagen fotbollsbutik.com omdöme
to vbac or not to vbac
aktiebolag delagare
vera bergelson rutgers
cialis viagra kombination
sør sudan befolkningsvekst
riskutbildning 1 luleå

av P Sjögren · 2019 — Handling. 36. 4.1.3. Allmän handling. 37. 4.1.4. Inkomna handlingar. 38. 4.1.5 (2009:400) och förvaltningslagen (2017:900) vilket innebär att servicen ska.

Främst är hänsyn tagen till tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och Den definitionen säger att elektroniska handlingar ska anses som inkomna när de  I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till  ”rätt” myndighet. FÖRVALTNINGSLAGEN 1986:223 allmänna handlingar, registrera, lämna ut. • Samverkan mellan Inkommen handling.


Hulk v2 gta v
move free joint health ultra

Bestämmelsen är avsedd att underlätta fastställandet av när en handling skall anses inkommen och att tillförsäkra en likartad tillämpning hos olika myndigheter.

Inkommen handling En handling räknas som inkommen när den har anlänt till kommunen.