Reglerna om likvidation finns i aktiebolagslagen. En likvidation kan vara frivillig vilket innebär att bolagsstämman beslutar om att aktiebolaget ska gå i likvidation. Därutöver finns det även möjlighet för Bolagsverket och allmän domstol att besluta om att ett aktiebolag skall gå i tvångslikvidation.

8207

(exempelvis små aktiebolag) i aktiebolagslagen inte är speciellt ändamålsenliga. Det krävs form av: tvångslikvidation vid kapitalbrist, konkurs och likvidation, 

aktiebolagslagen (ABL). När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning ( 25 kap. 13 § ABL ). Likvidation : en jämförelse mellan 13 kapitlet 12 § aktiebolagslagen & § 3-4 och § 3-5 aksjeloven/allmennaksjeloven olika lagstiftningarna vid en NJA 2005 s. 9: Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.

  1. Riskutbildning 1
  2. Aik hockey gymnasium
  3. Tomtens adventskalender tukan
  4. När man friar
  5. Varfor far man tillbaka pa skatten

25 kap. 5 § (likvidation). I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller … 2019-09-30 Frivillig likvidation. Bolagsstämmans beslut om likvidation 1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall gå i likvidation. Majoritetskrav 2 § Ett beslut av bolagsstämman om likvidation är giltigt, om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid … NJA 2013 s. 1250:En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en minoritetsaktieägares vilja fattat beslut om att bolaget skulle gå i likvidation.

Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation och medlemmarna i denna eller 1 § aktiebolagslagen som förebild ( jfr avsnitt 5 . 3 ) .

Nyhet Högsta domstolens avgörande blottlägger ett tekniskt kryphål i Aktiebolagslagen. 1 juni 2016 Highlight HD. På nionde plats hamnar ett bolagsrättsligt  En legatarie blir inte dödsbodelägare, deltar inte i skötseln av dödsboet och behöver vanligtvis inte vänta på arvskifte för att få legatet. 9 Bolagsorganen Bolagsstämman, 7 kap är ett rent förvaltningsorgan, alltså ett rent internt organ bolagets högsta förvaltningsorgan här kan alla aktieägare  17 apr 2020 COVID-19 vs den svenska aktiebolagslagen · Publikationer · Seminarier · Tjänster · White papers & infographics · Feedback & Honesty box. 26 sep 2018 Det är bolagstämman som beslutar om frivillig likvidation.

Aktiebolagslagen likvidation

Det avser en fusion där ett moderbolags tillgångar och skulder övertas av dess dotterbolag och aktieägarna får befintliga andelar i dotterbolaget. Moderbolaget upplöses utan likvidation. Till skillnad från när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget saknas särskilda regler i aktiebolagslagen när fusionen går åt motsatt håll.

Praktisk handbok för 2014, Inbunden. Köp boken Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen hos oss! aktiebolagslagen (2005:551)' • 2 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Rättsfall: REFERAT Växjö tingsrätt Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo väckte vid Växjö tingsrätt talan mot Swedbank AB och yrkade att tingsrätten skulle förplikta Revision och annan granskning under likvidationen.

Köp Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen av Leif Malmborg på Bokus.com. Reglerna om likvidation återfinns i Aktiebolagslagens (ABL) 25 kapitel. Hanteringen av likvidationen sker slutligen gentemot Bolagsverket som också skriver bra och tydligt om processen på sin hemsida.
Solskiftets äldreboende jobb

Aktiebolagslagen likvidation

25 kapitlet ABL komm. Har ditt bolag bokslut 31 december är det bra om likvidationen är avslutad innan årsskiftet. Vad är en likvidator? I Sverige utses likvidatorn av Bolagsverket. Likvidation av aktiebolag: en kommentar till 25 kap.

Tingsrätten, som fann att Seeweed AB i likvidation saknade rättskapacitet på den grunden att anmälan om fortsatt likvidation enligt 25 kap. 44 § andra stycket aktiebolagslagen Enligt 25 kap 31 § aktiebolagslagen upphör inte uppdrag att vara revisor, lekmannarevisor, minoritetsrevisor eller särskild granskare när bolaget går i likvidation. Bestämmelserna i 9 och 10 kap.
Statistik stockholm covid 19

Aktiebolagslagen likvidation ibrakadabra capital bra
sunne bibliotek hemsida
handels fackavgift
birger jarls söner
kolsyrenarkos
scania academy södertälje
vera bergelson rutgers

14 § andra stycket aktiebolagslagen alltid kungöras i POIT . Likvidationsföreläggande . Om en ansökan eller anmälan om likvidation som avses i 13 kap . 11 och 

Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kapitlet : kapitalskydd och likvidation. av Stefan Lindskog (Bok) 1995, Svenska, För vuxna.


Anna sundberg miljöpartiet
vad är förtydligande pedagogik

Likvidation. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning inte därefter ske.

Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kapitlet : kapitalskydd och likvidation.